Małgorzata Chruścicka

dyrektor szkoły

 

 


 

Kompetencje Dyrektora

 • Kieruje bieżąca działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.
 • Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły podstawowej.
 • Reprezentuje szkołę na zewnątrz.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.
 • Współuczestniczy w opracowaniu planu wychowawczego, planu rozwoju szkoły, planu mierzenia jakości pracy i nadzoruje realizacje tych planów.
 • Dokonuje okresowej analizy stopnia realizacji w/w planów i wprowadza korekty zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej.
 • Opracowuje plany nauczania i arkusz organizacyjny szkoły podstawowej.
 • Zatwierdza szkolny zestaw programów.
 • Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
 • Nadaje stopień nauczyciela kontraktowego.
 • Powołuje komisję kwalifikacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego i pełni funkcję przewodniczącego tej komisji.
 • Jest członkiem komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na stopnie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
 • Inicjuje innowacje pedagogiczne.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 • Opracowuje i realizuje plan hospitacji diagnozujących po uprzedniej konsultacji z nauczycielami.
 • Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym.
 • Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizacje obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu poprawkowego oraz klasyfikacyjnego.
 • Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
 • Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
 • Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ nadzoru pedagogicznego.
 • Tworzy warunki do rozwijania samorządności i samodzielnej pracy uczniów.
 • Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
 • Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.
 • Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 • Dba o powierzone mienie.
 • Zatrudnia i zwalnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Powierza stanowisko wicedyrektora (Dz.U.nr 14/1999 r. poz.131 § 16) oraz odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
 • Wydaje polecenia służbowe.
 • Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom szkoły.
 • Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
 • Współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładem kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 • Realizuje pozostałe zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

Dyrektora szkoły podstawowej powołuje Rada Gminy w Krzywczy, zgodnie z art.36a Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz rozporządzeniem MEN z 15 lutego 1999 roku w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów (Dz.U. nr 14 poz.126).

 

 


 

 

DYREKTORZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BABICACH

 

Michał Lis - kierownik szkoły od 18. 04. 1874  do ?

Stanisław Jurkiewicz - od ? do 1908

Adam Leronowicz- kierownik szkoły 1908 - 1913

Jan Ohley  - kierownik szkoły 1913- 1922

Władysław Łopatka  - kierownik szkoły 1922- 1951

Henryk Błoński   - dyrektor w latach 1951 -1960

Franciszek Buchowski -dyrektor w latach 1960-1990 ( z przerwą 1980 – 1982)

Puchar Ryszard – dyrektor w roku szkolnym 1980 – 1981

Henryka Buchowska – dyrektor w roku szkolnym 1981 - 1982

Elżbieta Walus  dyrektor w latach 1990 -2004

Piotr Haszczyn - dyrektor 2004 – 2009

Urszula Broszko – dyrektor 2009 - 2015

Małgorzata Chruścicka od 1 IX 2015