Małgorzata Chruścicka

dyrektor szkoły

 

 


 

 

(statut szkoły)

§ 8.

1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 1. Zadaniem dyrektora szkoły jest w szczególności:

  1. sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

  2. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

  3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli
   i wychowawców;

  4. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

  5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

  6. występowanie w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

  7. przyznawanie nagród nauczycielom oraz pracownikom obsługi;

  8. dokonywanie oceny pracy nauczycieli zatrudnionych w szkole;

  9. sprawowanie nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

  10. prowadzenie dokumentacji i sprawowanie nadzoru nad jej sporządzaniem przez nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

  11. zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły;

  12. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

  13. nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

  14. przewodniczenie radzie pedagogicznej;

  15. przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich terminie członków rady;

  16. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie
   z odrębnymi przepisami prawa;

  17. dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole oraz o powierzone mienie;

  18. opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły;

  19. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

20) sprawowanie nadzoru nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia,

21) podejmowanie działań zapewniających szkole wspomaganie zewnętrzne

odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi szkoły,

22) ustalanie i egzekwowanie przestrzegania procedur dotyczące bezpieczeństwa,

w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

 1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników.

 2. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
  z przepisami prawa, o których wstrzymaniu wykonania, dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

 3. W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4.

§ 8a.

 1. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor organizuje z uwzględnieniem w szczególności:

 1. równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,

 2. zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

 3. możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

 4. łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

 5. ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,

 6. konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.

 1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.

 2. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym.

 3. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:

 1. tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych,

 2. tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

6. Dyrektor organizuje zajęcia na terenie szkoły dla ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania – na wniosek rodziców. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.

7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły, dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, zajęcia na terenie innej, wskazanej przez organ prowadzący szkoły.

8. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.

9. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkole mogą być organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, o ile nie jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów. 


 

 

DYREKTORZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BABICACH

 

Michał Lis - kierownik szkoły od 18. 04. 1874  do ?

Stanisław Jurkiewicz - od ? do 1908

Adam Leronowicz- kierownik szkoły 1908 - 1913

Jan Ohley  - kierownik szkoły 1913- 1922

Władysław Łopatka  - kierownik szkoły 1922- 1951

Henryk Błoński   - dyrektor w latach 1951 -1960

Franciszek Buchowski -dyrektor w latach 1960-1990 ( z przerwą 1980 – 1982)

Puchar Ryszard – dyrektor w roku szkolnym 1980 – 1981

Henryka Buchowska – dyrektor w roku szkolnym 1981 - 1982

Elżbieta Walus  dyrektor w latach 1990 -2004

Piotr Haszczyn - dyrektor 2004 – 2009

Urszula Broszko – dyrektor 2009 - 2015

Małgorzata Chruścicka od 1 IX 2015