W wyniku wyborów do Zarządu Rady Rodziców. powołano Zarząd w następującym składzie:Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca p. Justyna Sosa

Za-ca przewodniczącej p. Małgorzata Minorowicz

Skarbnik p.Beata Szpiech

Sekretarz p.Beata Ciołek 

Członkowie Zarządu:

p.Bożena Zaleska

p.Agnieszka Zapałoch

p.Monika Plecień

p.Magda Buś

p.Anna Leśniak

p.Joanna Kopko 


Kompetencje Rady Rodziców

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z dyrektorem szkoły podstawowej, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem prowadzącym szkołę podstawową, organem nadzoru pedagogicznego szkoły oraz innymi organizacjami wspomagającymi w realizacji zadań szkoły.

W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rad każdego oddziału, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Cele i zadania Rady Rodziców.

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów  szkoły podstawowej oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

3. Zadaniem Rady Rodziców jest:

  • pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  • gromadzenie funduszy służących wspieraniu działalności statutowej szkoły podstawowej.
  • określenie zasad wydatkowania funduszy Rady Rodziców
  • opracowanie planu pracy Rady Rodziców na każdy rok szkolny w terminie do 30 września każdego roku.
  • systematyczna realizacja założeń planu pracy w każdym roku szkolnym
  • opracowanie i nowelizacja założeń regulaminu Rady Rodziców w którym określa się:

- wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
- szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rady rodziców

  • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, poprzez:

- występowanie do dyrektora szkoły podstawowej, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego a także organu nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego szkołę we wszystkich sprawach dotyczących gimnazjum.

- uchwalanie w porozumieniu z Rad Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły podstawowej  obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.

- uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

- opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na wyższy stopień zawodowy.

- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.

- działania na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej.

- udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.

- delegowanie jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

- opiniowanie zmian w statucie szkoły.

- opiniowanie projektu arkusza organizacyjnego szkoły na kolejny rok szkolny.