Rada rodziców

(statut szkoły)

§ 11.

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

  1. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

  2. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności:

    1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

    2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz przedstawicieli do rad oddziałowych.

5. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6. Do kompetencji rady rodziców należy:

  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w § 24 niniejszego statutu;

  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

  4. opiniowanie projektów eksperymentów.

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

8. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

9. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym

rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku

bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby

posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

 

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

 

SOSA JUSTYNA - przewodnicząca

LACH ŁUKASZ - zastępca przew.

MAGDALENA LEŚNIAK - skarbnik

ANNA GŁOWACZ - członek