Rada pedagogiczna

(statut szkoły)

§ 9.

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.

 1. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny
  z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w szkole.

 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 5. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 6. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. podejmowanie uchwał w sprawie:

a) wyników klasyfikacji i promocji uczniów

 1. eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców

 2. skreślenia z listy uczniów

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;

 2. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

 3. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

 2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

 3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

 2. projekt planu finansowego szkoły;

 3. wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Niezgodne z przepisami prawa uchwały rady pedagogicznej, wstrzymuje dyrektor szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 3. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,
  a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Babicach - 2023/2024

 

CHRUŚCICKA MAŁGORZATA

HASZCZYN BARBARA

HASZCZYN PIOTR

JASIŃSKA MARTA

MAJDA ANNA

NOWOSIELECKA SABINA

DRAGANIK MARZENA

ks. DZIOB PAWEŁ

PAWŁOWSKA MAŁGORZATA

PROKOPSKA AGATA

CHRUŚCICKI MATEUSZ

PIWOWAR - ATAK ZOFIA

BUŚ JUSTYNA

SOCHACKA MAŁGORZATA

BEŚCIAK PAULINA

GROCHOŁA ANETA

ŻURAWSKA KATARZYNA

PĘKALSKA JOANNA

KORALEWICZ MARZENA

RUBIN-KASZYCKA DOROTA

ZALESKA RENATA

KWASNICKI GRZEGORZ

BUCIK MARTA

ANNA WANAT

KAPUŚNIAK JOANNA

KŁANIECKA BOGUMIŁA

MAKUCH DOROTA

KORYTKO EWA