foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Świećmy czynów tarczą własną, czystym sercem, pracą wiarą

Losowe Zdjęcie

dsc00175.jpg

Kto nas odwiedza:

Odwiedza nas 286 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

ucznia w projekcie „Szkoły marzeń”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie Szkoły marzeńwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
 2. Liderem projektu (wnioskodawcą) jest Gmina Krzywcza 37-755 Krzywcza 36.
 3. Partnerami projektu są:
 • Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Ruszelczycach, Ruszelczyce 14b, 37-755 Krzywcza;
 • Stowarzyszenie Dla Edukacji w Reczpolu, Reczpol 150 37-755 Krzywcza.
 1. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Gminy Krzywcza 37-755 Krzywcza 36.
 2. Okres realizacji projektu: 02.07.2018-30.06.2019 r.
 3. Zasięg projektu – uczniowie/uczennice następujących szkół prowadzących kształcenie ogólne:

– Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie,

– Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Babicach,

– Szkoła Podstawowa im. 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy,

– Szkoła Podstawowa w Reczpolu.

 

 • 2

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW

 1. W niniejszym dokumencie stosowane są następujące skróty:
 2. Projekt – projekt Szkoły marzeń realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
 3. Lider Projektu – Gmina Krzywcza;
 4. Partnerzy projektu – Stowarzyszenie dla Edukacji w Reczpolu oraz Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Ruszelczycach;
 5. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkoły marzeńwspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 6. Uczeń/uczennica – osoba posiadająca status ucznia jednej z następujących szkół:

– Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie,

– Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Babicach,

– Szkoła Podstawowa im. 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy,

– Szkoła Podstawowa w Reczpolu

 1. Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie (uczeń/uczennica) zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy.
 2. Zespół projektu – grupa osób odpowiedzialna za prawidłową i skuteczną realizację projektu, złożona z:

– kierownika Projektu, osoby ds. rozliczeń Projektu, po stronie Lidera oraz szkolny koordynator po stronie Partnera;

 1. Komisja rekrutacyjna – powołany w każdej szkole 3-osobowy zespół, w którego skład wejdą: przedstawiciel zespołu projektu, 2 nauczycieli lub nauczyciel i pedagog, dokonujący oceny złożonych dokumentów uczestnictwa w projekcie.
 2. Skróty stosowane w Regulaminie:

RPO WP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

SP – szkoła podstawowa,

SPBc – Szkoła Podstawowa w Bachowie,

SPBb – Szkoła Podstawowa w Babicach,

SPK – Szkoła Podstawowa w Krzywczy

SPR – Szkoła Podstawowa w Reczpolu,

 

 • 3

CELE PROJEKTU

 1. Celem głównym projektu jest poprawa jakości i podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej SP w Krzywczy, Babicach, Reczpolu, Bachowie, poprzez wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt edukacyjny i TIK, indywidualizację wsparcia U, rozwój kompetencji kluczowych wśród 275U (130dz) oraz kompetencji 49(43K) N, do końca czerwca 2019 roku.
 2. Cele szczegółowe projektu dotyczące ucznia: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy kładąc nacisk na rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 • 4

GRUPA DOCELOWA

 1. Uczestnikami projektu (odbiorcami wsparcia) mogą być wyłącznie uczniowie/uczennice
  następujących szkół prowadzących kształcenie ogólne:

– Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie,

– Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Babicach,

– Szkoła Podstawowa im. 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy,

– Szkoła Podstawowa w Reczpolu

 1. Projektem objętych zostanie 275 uczniów (w tym 130 dziewcząt), w tym:

– SPBc: 36 uczniów (… dziewcząt);

– SPBb: 105 uczniów (… dziewcząt);

– SPK: 76 uczniów (… dziewcząt);

– SPR: 58 uczniów (… dziewcząt)

 • 5

GŁÓWNE FORMY WSPARCIA

 1. W ramach projektu uczestnicy (uczniowie) będą mogli skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy:
 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów: dydaktyczno-wyrównawcze (matematyka; przyroda; język obcy - angielski; zajęcia z przedmiotów przyrodniczych, zajęcia z informatyki);
 • zajęcia psychologiczno-pedagogiczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • wyjazd edukacyjny.
 1. Wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów i nauczycieli – zakup wyposażenia pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz sprzętu TIK. 
 • 6

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 1. Sposób rekrutacji przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami równych szans w tym równości płci.
 2. Za proces rekrutacji uczniów w projekcie odpowiedzialni będą szkolni koordynatorzy (dyrektorzy).
 3. Ogłoszenie o projekcie i rekrutacji zamieszczone zostanie na stronie www Urzędu Gminy Krzywcza oraz szkół objętych projektem.
 4. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób otwarty z indywidualnym uwzględnieniem możliwości dotarcia do informacji o projekcie i oferowanym w nim wsparciu przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami, a tym samym umożliwiającym wzięcie udziału w tym procesie (a tym samym w projekcie) każdej zainteresowanej osobie.
 5. Rekrutacja ma charakter zamknięty – wsparciem projektu mogą zostać objęci tylko uczniowie szkół wymienionych w 1 ust. 6 niniejszego regulaminu.
 6. Rekrutacja będzie prowadzona poprzez akcję informacyjną na terenie Gminy Krzywcza, w szkołach poprzez ogłoszenia, rozwieszenie plakatów, umieszczenia na stronie internetowej projektu i partnerów informacji o możliwości skorzystania z projektu oraz informacji o projekcie w trakcie spotkań z rodzicami.
 7. Dyrektorzy szkół przeprowadzą w szkołach spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim.

 

 • 7

ZASADY REKRUTACJI

 1. Nabór uczestników projektu trwał będzie w terminie do 07 września 2018r.
 2. Dopuszcza się możliwość przedłużenia rekrutacji w przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników poszczególnych grup wsparcia.
 3. Pod względem merytorycznym dokumenty zgłoszeniowe uczniów oceni komisja rekrutacyjna, działająca zgodnie z zasadą bezstronności, wg następujących kryteriów:
 • zajęcia z języka angielskiego „Poliglota”, zajęcia w zakresie doskonalenia umiejętności cyfrowych”, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w zakresie doskonalenia umiejętności przyrodniczych, zajęcia z matematyki „Ścisły umysł”, klasy IV-VIII:

Przy rekrutacji będą brane następujące kryteria merytoryczne:

 1. uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności – 5 pkt;
 2. uczniowie pochodzący z rodzin która pozostaje pod opieką GOPSu – 4 pkt
 3. ostatnia ocena końcoworoczna z przedmiotu, na które zapisuje się uczeń: ocena 2-3 – 3 pkt, ocena 4 – 2 pkt, ocena 5 – 1 pkt;
 • zajęcia „Uczę się szybciej” oraz zajęcia „Poliglota” dla klas I-III:

kryteria rekrutacji które będą brane pod uwagę na: posiadanie orzeczenia/opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej – 5 pkt, uczniowie potrzebujący wsparcia dydaktyczno-wyrównawczego, którzy będą wskazani przez wychowawcę – 3 pkt

 • pierwszeństwo do udziału w projekcie mają uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności oraz uczniowie pochodzący z rodzin które pozostają pod opieką GOPSu
  1. Kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy do projektu każdy kandydat złoży w okresie rekrutacji w sekretariacie szkoły której jest uczniem lub biurze projektu. Wymagane dokumenty należy złożyć opatrzone podpisem własnoręcznym oraz rodzica lub opiekuna prawnego w wersji papierowej. Zgłoszenia w innej formie nie będą brane pod uwagę.
  2. Złożenie formularza zgłoszeniowego do projektu oznacza, że kandydat i jego rodzic/opiekun prawny zapoznali się z Regulaminem, akceptują jego zapisy i zobowiązują się do ich przestrzegania.
  3. W przypadku złożenia niekompletnych lub źle wypełnionych dokumentów, o których mowa w 9 ust. 1 Regulaminu, osoba odpowiedzialna za rekrutację w projekcie ma prawo wezwać telefonicznie, mailowo lub listownie osobę ubiegającą się o uczestnictwo w projekcie do uzupełnienia lub korekty dokumentów w terminie 5 dni kalendarzowych od daty odebrania wezwania.
  4. Jeżeli osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie nie uzupełni dokumentów w wymaganym terminie to jego zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
  5. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie kompletne i poprawnie wypełnione wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły.
  6. Każdy przyjmowany formularz zgłoszeniowy zostanie opatrzony datą wpływu.
  7. Kwalifikacja osób do projektu dokonywana będzie na podstawie analizy przedłożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz w dalszej kolejności na podstawie przyjętych kryteriów merytorycznych.
  8. Komisja rekrutacyjna sporządzi listy uczestników poszczególnych form wsparcia.
  9. W przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższy liczbę dostępnych miejsc na wybraną formę wsparcia – utworzone zostaną listy rezerwowe.
  10. Z prac komisji rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół.
  11. Wszyscy zakwalifikowani do udziału w projekcie kandydaci zostaną poinformowani przez szkolnego koordynatora (dyrektora).
  12. Wyniki rekrutacji będą dostępne w:
 • sekretariatach szkół objętych projektem
 • biurze projektu
  1. Uczniowie i uczennice, którzy nie zostali, z braku miejsc, zakwalifikowani do udziału w danej formie wsparcia, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników danej formy wsparcia, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń/uczennica z listy rezerwowej.
  2. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią danych osobowych w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się uczestnikiem projektu z chwilą rozpoczęcia udziału
   w pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem podania niezbędnych danych i dostarczenia dokumentów – w tym dniu jest zobowiązany złożyć kompletnie wypełnioną i podpisaną niezbędną dokumentację: deklarację uczestnictwa, formularze wymaganych danych osobowych i oświadczenia.

 

 • 9

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Uczestnikami form wymienionych w § 5 które zostaną przeprowadzone w ramach Projektu mogą być wyłącznie osoby, które łącznie spełnią następujące warunki:
  • zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie na podstawie 7;
  • wypełniły, podpisały, dostarczyły do sekretariatu szkoły lub do biura projektu, formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
  • podpisanie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z oświadczeniem uczestnika o przynależności do grupy docelowej projektu;
  • podpisały oświadczenie uczestnika projektu stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu;
  • podpisały umowę uczestnictwa w projekcie stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu;
  • podpisały oświadczenie uczestnika Projektu w chwili przystąpienia do projektu stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
 2. Osoba zakwalifikowana do projektu może zrezygnować z udziału w projekcie przed złożeniem oświadczenia uczestnika Projektu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Regulaminu oraz umowy uczestnictwa w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, w trakcie trwania wsparcia wskazanego w 5, Lider projektu ma prawo do nałożenia na Uczestnika kary umownej w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom na wsparcie Uczestnika w projekcie. Uczestnik projektu zobowiązany/a jest do dokonania zapłaty kary umownej na podstawie dokumentu wystawionego przez Lidera Projektu w kwocie wynikającej z obliczeń dokonanych przez Lidera w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania w/w dokumentu. Wezwanie do zapłaty wystawione przez Lidera Projektu staje się wymagalne z upływem 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia go uczestnikowi projektu.

 

 • 10.

Prawa i obowiązki uczestników

 1. Osoba, która otrzyma zakwalifikuje się do udziału w projekcie i podpisze umowę uczestnictwa w projekcie, staje się Uczestnikiem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik Projektu ma prawo do:
 • udziału w bezpłatnych formach wsparcia wymienionych w § 5 niniejszego Regulaminu;
 • wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu. Uczestnik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
 • otrzymania materiałów szkoleniowych;
 • korzystania z materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu;
 • otrzymania zaświadczeń/certyfikatu lub innego dokumentu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji poprzez udział w formach wsparcia wymienionych w § 5 niniejszego Regulaminu.
  1. Uczestnik zobowiązany jest do:
 • przestrzegania niniejszego Regulaminu;
 • złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;
 • regularnego i osobistego uczestnictwa w zajęciach i szkoleniach;
 • w przypadku nieobecności na danej formie wsparcia Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować osobę prowadzącą dany rodzaj wsparcia o przyczynie nieobecności;
 • rzetelnego przygotowywania się do zajęć, zgodnie z wymogami;
 • informowania o wszelkich zmianach danych kontaktowych celem umożliwienia wnioskodawcy projektu wywiązywania się z obowiązków dot. sprawozdawczości projektu;

 

 • 11

MONITORING UCZESTNIKÓW

W celu przeprowadzenia procesu monitoringu uczestnicy w projekcie są obowiązani do:

 • udzielania informacji na temat realizowanych zadań w projekcie;
 • udzielania informacji na temat realizacji projektu;
 • wypełniania ankiet dotyczących monitorowania przebiegu form wsparcia wymienionych w 5 oraz satysfakcji z uczestnictwa w nich;
 • przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie( do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie).

 

 • 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Lider projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub wprowadzania dodatkowych postanowień w każdym czasie.
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje lider projektu wraz z Partnerami Projektu.
 3. Regulamin obowiązuję przez cały okres realizacji projektu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez koordynatora ze strony Lidera i szkolnego koordynatora ze strony Partnera.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy dla ucznia.
 2. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.
 3. Karta oceny uczestnika/uczestniczki projektu - uczeń.
 4. Protokół.
 5. Oświadczenie uczestnika projektu.
 6. Umowa uczestnictwa w projekcie.
 7. Oświadczenie uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu.

 

 

 

 

………………………………………………                                       ………………………………………………………

Podpis koordynatora ze strony Lidera                                                          Podpis Szkolnego koordynatora

          (Gmina Krzywcza)                                                                                       ze strony Partnera

                              

………………………………………………………

Podpis Szkolnego koordynatora

           ze strony Partnera

 


11 października odbyło się szkolenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym.


27 września nauczyciele naszej szkoły brali udział w szkoleniu z zakresu technik szybkiego zapamiętywania - mnemotechniki.


26 września 2018 r. nauczyciela naszej szkoły brali udział w szkoleniu z Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej w ramach programu Szkoły Marzeń. 

 


13 września 2018 r. odbyło się szkolenie nauczycieli w zakresie nauczanie dzieci dyslektycznych w ramach programu Szkoły Marzeń.


10 września 2018 r. odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie z rodzicami. W programie było spotkanie z p. Ewą Pękalską koordynatorką Projektu Edukacyjnego organizowanego w szkole.  Fotorelacja

 

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.